top of page
thumbnail_IMG_3947.png
Conference Room

İş Hukuku

İşletmelerin en önemli değer kaynakları çalışanlarıdır. İşveren - çalışan ilişkisinde yaşanabilecek en ufak bir uyuşmazlık işletmenin uyumunu ve enerjisini de olumsuz etkilemektedir. Özellikle son zamanlarda çalışma hukuku alanında gerçekleşen mevzuat değişiklikleri bir yandan şirketlere önemli fırsatlar sağlarken, diğer yandan artan denetim ve iş hukuku davaları ile riskler de getirmektedir.

 

Yaşanan bu mevzuat değişikliklerinin yanı sıra genel uygulamaların, yargı kararlarının, kurumların yaklaşım ve iç düzenlemelerinin çalışma hukukunun ayrılmaz kaynaklarını oluşturması işletmeleri iş hukuku konusunda uzman desteği almaya zorunlu kılmaktadır.

 

İş Hukuku Danışmanlığı

 

İş hukuku alanında geniş deneyimi olan büromu farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere:

 

Bireysel ve toplu iş hukuku alanında ve bu çerçevede çalışma dünyasını ilgilendiren temel konularda şirketlerin özel ihtiyaçları doğrultusunda sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti verilmesi, işveren veya işveren sendikası ile işçi sendikaları arasında yürütülen toplu iş görüşmelerinde ve toplu iş uyuşmazlıklarında, ihtiyaca uygun iş sözleşmelerinin ve işyeri yönetmeliklerinin hazırlanması ve yönetilmesi alanında, gizlilik ve rekabet etmeme koşullarının ve çalışanların fikri mülkiyet haklarının düzenlenmesinde, işletmelerin faaliyet konularına uygun esnek çalışma modellerinin geliştirilmesinde,

işletmelerin organizasyonu ile yeniden yapılandırılması hususunda, özellikle çokuluslu şirketlerin çalışanlarına bir menfaat olarak sağladığı hisse veya benzeri haklar verilmesine planların oluşturulması ve uygulanması konusunda destek verilmesinde, tecrübeli bir kadro ile çözümler sunmakta ve hukuki destek sağlamaktadır.

 

İş Sözleşmelerinin Kurulması ve Sonlandırılması

 

İş hukukunda iş sözleşmelerinin kurulması kadar doğru bir şekilde sonlandırılması da ileride herhangi bir hukuki ihtilafa sebep olmamak adına son derece önemlidir. Bu çerçevede iş sözleşmelerinin sonlandırılmasında uygulanacak prosedürden düzenlenecek belgelere kadar baştan sona işten çıkış süreçlerinin yönetilmesi konusunda destek sağlamaktayız.

Hukuki ihtilaflar sonucunda karşılaşılan iş hukuku davalarında yasal çözümün elde edilmesi için müvekkilleri temsil görevi üstlenmekteyiz.

 

İşyeri Denetimleri

 

İşyerlerinde iş müfettişleri tarafından yapılan inceleme, denetim ve teftişlerde; işyerlerinin kayıt ve belgelerinin denetime hazırlanması, süreç esnasında raporlara cevap, karşılıklı görüşme gibi her aşamada danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

Birleşme ve Devralma Sürecinde İş Hukuku Danışmanlığı

Büromuzda, çok uluslu şirketler nezdinde yürütülen birleşme ve devralma işlemlerinde ortaya çıkan iş hukuku konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

bottom of page